Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

JuridischeVacatures.nl

 

JuridischeVacatures.nl is onderdeel van Xceed Media, een online netwerk met naast JuridischeVacatures.nl onder andere ook AlleJuridischeVacatures.nl en JuridischeFuncties.nl. 

Voor vragen, neem gerust contact met ons op via het “contact”.

 

Voorwaarden

 

Met het bezoeken openen van deze website en alle andere pagina’s binnen dit domein, gaat u akkoord met de hieronder beschreven gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de hieronder vermelde gebruikersvoorwaarden, bezoek dan niet deze website of enig andere pagina binnen dit domein.

 

Gebruik van informatie en materiaal

 

De informatie en het materiaal, evenals de termen, voorwaarden en omschrijvingen, voorkomend op deze pagina’s kunnen gewijzigd worden door het plaatsen van nieuwe gebruikersvoorwaarden binnen deze website. Wijzigingen worden actief direct na het plaatsen van nieuwe gebruikersvoorwaarden.

 

Onbevoegd gebruik van content, websites en systemen van JuridischeVacatures.nl is strikt verboden en bevat onder meer, maar is niet gelimiteerd tot: het illegaal verkrijgen van toegang tot JuridischeVacatures.nl systemen; misbruik van wachtwoorden; misbruik van informatie geplaatst op een website van JuridischeVacatures.nl. De beslissing over uw mogelijkheden tot gebruik van specifieke producten en diensten ligt in handen van JuridischeVacatures.nl

 

Links

 

Deze website bevat mogelijk links naar websites die beheerd of aangeboden worden door een derde partij (niet direct gelieerd aan JuridischeVacatures.nl). JuridischeVacatures.nl is niet verantwoordelijk voor informatie, materiaal, producten of diensten geplaatst of aangeboden op één van de websites van een derde partij die gelinkt zijn aan deze website. Met het plaatsen van links naar websites van een derde partij biedt JuridischeVacatures.nl geen ondersteuning of aanbeveling voor de producten, diensten of informatie aangeboden op deze websites, noch is JuridischeVacatures.nl aansprakelijk voor het falen van de aangeboden producten of diensten op de websites van een derde partij. Sites van een derde partij hebben mogelijk een andere privacy beleid dan JuridischeVacatures.nl en bieden mogelijk minder beveiliging dan websites van JuridischeVacatures.nl

 

Geen garantie

 

De informatie en materialen op deze website, inclusief tekst, graphics, links of andere items worden weergegeven “in de huidige staat”. JuridischeVacatures.nl garandeert niet de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de informatie en het materiaal en wijst met nadruk de verantwoordelijkheid af voor onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie. Geen enkele garantie van welke aard ook, impliciet, uitgedrukt of statutair, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van niet-schending van rechten van derden, de titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en de vrijwaring van een computervirus, wordt gegeven in combinatie met de informatie en materialen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

In geen enkel geval kan JuridischeVacatures.nl verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, inclusief, zonder beperking van directe of indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, verlies of kosten in verband met deze website, alle informatie ontvangen van deze website, een e-mail verspreid door een gebruiker van deze website of een gelinkte website of het gebruik daarvan, of de onmogelijkheid tot gebruik door een partij, of in verband met een storing van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in operatie of systeem, zelfs als JuridischeVacatures.nl of vertegenwoordigers daarvan worden ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade, verliezen of kosten.

 

Vacature Plaatsingen

 

JuridischeVacatures.nl mag naar eigen inschatting een vacature verwijderen, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

 

Vacatures, Banners en andere Inzendingen

 

Alle informatie verzonden aan JuridischeVacatures.nl via deze website wordt beschouwd als en zal eigendom blijven van JuridischeVacatures.nl. Het staat JuridischeVacatures.nl vrij de informatie die een bezoeker van deze website invult of achterlaat voor enig doel, enig idee, concepten, kennis, expertise, of technieken te gebruiken. JuridischeVacatures.nl is niet onderworpen aan verplichtingen van vertrouwelijkheid met betrekking tot de verstrekte informatie, behalve zoals overeengekomen in de directe relatie tussen JuridischeVacatures.nl en de klant of als uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vereist wordt door de wet. Niets hierin mag worden opgevat als een beperking of vermindering van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van JuridischeVacatures.nl aan klanten, in overeenstemming met het JuridischeVacatures.nl privacy beleid.

 

Beschikbaarheid

 

Deze website is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de plaatselijke wet- of regelgeving.

 

Beperkingen voor het gebruik; schrapen, spideren

 

Slechts één individu mag tegelijkertijd gebruik maken van een e-mailadres en wachtwoord, ontvangen van JuridischeVacatures.nl, tenzij anders is overeengekomen. JuridischeVacatures.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, met onmiddellijke ingang uw account in te trekken en/of een boete in te stellen van €1.000,00 per dag voor het schrapen of spideren van vacatures, het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde teksten of materialen of anderszins verkeerd gebruik van de inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik op een ‘mirror’, concurrerende site of een site van een derde partij. Het gebruik van geautomatiseerde programma’s op enige site van JuridischeVacatures.nl, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van een script om te solliciteren op vacatures of te communiceren met recruiters van directe werkgevers en/of intermediairs (bijvoorbeeld het versturen van persoonlijke profielen, curriculum vitae of biografieën via de JuridischeVacatures.nl recruiter database), is in strijd met de aard van onze dienstverlening en niet toegestaan.

 

Geldig e-mailadres

 

U dient een geldig e-mailadres te gebruiken om gebruik te kunnen maken van de diensten van JuridischeVacatures.nl Ongeldige e-mailadressen worden de toegang geweigerd tot de diensten van JuridischeVacatures.nl en worden verwijderd uit onze systemen.

 

Aanvullende voorwaarden

 

Bepaalde delen of pagina’s op deze website kunnen afzonderlijke bepalingen en voorwaarden bevatten, die in aanvulling zijn op deze voorwaarden. In het geval van een conflict zullen de bijkomende voorwaarden van toepassing zijn voor die delen of pagina’s.

 

Toegepast recht

 

Het gebruik van deze website valt onder alle van toepassing zijnde federale wetten van het Nederlands recht.

 

Handelsmerken licentie

 

Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Werkgevers en hun vertegenwoordigers die gegevens sturen naar of via JuridischeVacatures.nl. of een van haar gelieerde sites, stemmen in JuridischeVacatures.nl het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare, niet-exclusieve recht en licentie te verlenen de verstuurde gegevens en informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van creëren, verspreiden, meedelen aan het publiek, uitvoeren en weergeven van de inhoud (geheel of gedeeltelijk) over de hele wereld en/of op te nemen in andere werken in welke vorm, media, of nu bekende technologie of later ontwikkelde technologie dan ook, voor de volledige duur van de eventuele rechten die kunnen bestaan rond een dergelijke inhoud.

 

Werkgevers en hun vertegenwoordigers verlenen aan JuridischeVacatures.nl en aan haar gelieerde ondernemingen ook het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare, niet-exclusieve recht (met inbegrip van eventuele morele rechten) en licentie voor het gebruik van, reproductie van en communicatie naar het publiek van het beeldmerk en de naam van hun organisatie en de status als bijdrager aan of inzender van inhoud naar JuridischeVacatures.nl.

 

Werkgevers en hun vertegenwoordigers garanderen en verklaren dat zij de bevoegdheid tot het aangaan van deze licentieovereenkomst hebben en dat zij de houder zijn van enig recht, met inbegrip van morele rechten in dergelijke inhoud en handelsmerken, en dat zij daadwerkelijk en volledig hebben afgezien van al deze rechten en rechtsgeldig en onherroepelijk toestemming hebben verleend aan JuridischeVacatures.nl de vergunning zoals hierboven vermeld.

 

 

 

Aanmelden Job Alert

Ontvang automatisch de laatste vacatures per e-mail.

Alleen specifiek vacatures onvangen? Klik dan hier