Gebruikersvoorwaarden

Wij verzoeken u onderstaande gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen.

Met het bezoeken openen van deze website en alle andere pagina’s binnen dit domein, gaat u akkoord met de hieronder beschreven gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de hieronder vermelde gebruikersvoorwaarden, bezoek dan niet deze website of enig andere pagina binnen dit domein.

Gebruik van informatie en materiaal

De informatie en het materiaal, evenals de termen, voorwaarden en omschrijvingen, voorkomend op deze pagina’s kunnen gewijzigd worden door het plaatsen van nieuwe gebruikersvoorwaarden binnen deze website. Wijzigingen worden actief direct na het plaatsen van nieuwe gebruikersvoorwaarden.

Onbevoegd gebruik van websites en systemen van Xceed Media is strikt verboden en bevat onder meer, maar is niet gelimiteerd tot: het illegaal verkrijgen van toegang tot Xceed Media systemen; misbruik van wachtwoorden; misbruik van informatie geplaatst op een website van Xceed Media De beslissing over uw mogelijkheden tot gebruik van specifieke producten en diensten ligt in handen van Xceed Media

Links

Deze website bevat mogelijk links naar websites die beheerd of aangeboden worden door een derde partij (niet direct gelieerd aan Xceed Media). Xceed Media is niet verantwoordelijk voor informatie, materiaal, producten of diensten geplaatst of aangeboden op één van de websites van een derde partij die gelinkt zijn aan deze website. Met het plaatsen van links naar websites van een derde partij biedt Xceed Media geen ondersteuning of aanbeveling voor de producten, diensten of informatie aangeboden op deze websites, noch is Xceed Media aansprakelijk voor het falen van de aangeboden producten of diensten op de websites van een derde partij. Sites van een derde partij hebben mogelijk een andere privacy policy dan Xceed Media en bieden mogelijk minder beveiliging dan websites van Xceed Media

Geen garantie

De informatie en materialen op deze website, inclusief tekst, graphics, links of andere items worden weergegeven “in de huidige staat”. Xceed Media garandeert niet de nauwkeurigheid, volkomendheid en volledigheid van de informatie en het materiaal en wijst met nadruk de verantwoordelijkheid af voor fouten of onvolkomenheden in de informatie. Geen enkele garantie van welke aard ook, impliciet, uitgedrukt of statutair, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van niet-schending van rechten van derden, de titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en de vrijwaring van een computervirus, wordt gegeven in combinatie met de informatie en materialen.

Beperkte aansprakelijkheid

In geen enkel geval kan Xceed Media verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, inclusief, zonder beperking van directe of indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, verlies of kosten in verband met deze website, alle informatie ontvangen van deze website, een e-mail verspreid door een gebruiker van deze website of een gelinkte website of het gebruik daarvan, of de onmogelijkheid tot gebruik door een partij, of in verband met een storing van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in operatie of systeem, zelfs als Xceed Media of vertegenwoordigers daarvan worden ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade, verliezen of kosten.

Annulering

“Xceed Media 1 Maand Premium Membership” en “Xceed Media 3 Maanden Premium Membership” worden automatisch verlengd aan het eind van elke betaalperiode. Andere types Premium Membership worden niet automatisch verlengd aan het eind van elke betaalperiode. Het annuleren van een “1 Maand Premium Membership” of “3 Maanden Premium Membership” kan op elk gewenst moment tijdens de betaalperiode plaatsvinden. De automatische betalingen kunnen alleen geannuleerd worden via PayPal. Het is ook mogelijk om een Xceed Media-account volledig te verwijderen, let hierbij wel op dat eventuele automatische betalingen hiermee niet worden stopgezet.

Plaatsingen

Xceed Media mag naar eigen inschatting een vacature verwijderen, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

Restitutie

Behalve in gevallen waar het lidmaatschap aanving met een gratis proefperiode, zal Xceed Media de volledige kosten voor het desbetreffende Premium Membership restitueren indien u binnen drie dagen uw lidmaatschap annuleert. Wanneer uw lidmaatschap begonnen is met een gratis proefperiode, zal deze gratis proefperiode gelden als de eerste drie dagen van uw lidmaatschap, waarna geen restitutie van kosten meer zal plaatsvinden indien u na de gratis proefperiode overgaat tot een betaald Premium membership. Elk lidmaatschap dat niet binnen drie dagen wordt geannuleerd, inclusief “1 Maand-“, “3 Maanden-“, “6 Maanden-“ en “12 Maanden-“ Premium Membership, kan op elk moment worden stopgezet, maar komt niet meer in aanmerking voor restitutie van kosten voor de ongebruikte betaalperiode. De gebruiker kan na annulering nog gebruik maken van het Premium membership tot het einde van de dan lopende betaalperiode.

Inzendingen

Alle informatie verzonden aan Xceed Media via deze website wordt beschouwd als en zal eigendom blijven van Xceed Media Het staat Xceed Media vrij de informatie die een bezoeker van deze website invult of achterlaat voor enig doel, enig idee, concepten, know-how of technieken te gebruiken.Xceed Media is niet onderworpen aan verplichtingen van vertrouwelijkheid met betrekking tot de verstrekte informatie, behalve zoals overeengekomen in de directe relatie tussen Xceed Media en de klant of als uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vereist wordt door de wet. Niets hierin mag worden opgevat als een beperking of vermindering van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van Xceed Media aan klanten, in overeenstemming met het Xceed Media privacybeleid.

Contractperiode headhunters

Na afloop van de overeengekomen contractperiode worden recruiter-accounts stilzwijgend maandelijks verlengd, waarbij het voor de recruiter mogelijk is het contract te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Xceed Media behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen een contract tussentijds te beëindigen.

Beschikbaarheid

Deze website is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de plaatselijke wet- of regelgeving.

Beperkingen voor het gebruik

Slechts één individu mag tegelijkertijd gebruik maken van een e-mailadres en wachtwoord, ontvangen van Xceed Media, tenzij anders is overeengekomen. Xceed Media behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, met onmiddellijke ingang uw account in te trekken en/of een boete in te stellen van €3.000,00 per dag voor het schrapen van banen, het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde teksten of materialen of anderszins verkeerd gebruik van de inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik op een ‘mirror’, concurrerende site of een site van een derde partij. Het gebruik van geautomatiseerde programma’s op enige site van Xceed Media, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van een script om te solliciteren op vacatures of te communiceren met recruiters (bijvoorbeeld het versturen van persoonlijke profielen, curriculum vitae of biografieën via de Xceed Media recruiter database), is in strijd met de aard van onze dienstverlening en niet toegestaan.

Geldig e-mailadres

U dient een geldig e-mailadres te gebruiken om gebruik te kunnen maken van de diensten van Xceed Media Ongeldige e-mailadressen worden de toegang geweigerd tot de diensten van Xceed Media en worden verwijderd uit onze systemen.

Aanvullende voorwaarden

Bepaalde delen of pagina’s op deze website kunnen afzonderlijke bepalingen en voorwaarden bevatten, die in aanvulling zijn op deze voorwaarden. In het geval van een conflict zullen de bijkomende voorwaarden van toepassing zijn voor die delen of pagina’s.

Toegepast recht

Het gebruik van deze website valt onder alle van toepassing zijnde federale wetten van het Nederlands recht.

Handelsmerken licentie

Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Werkgevers en hun vertegenwoordigers die gegevens sturen naar of via Xceed Media.com of een van haar gelieerde sites, stemmen in Xceed Media het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare, niet-exclusieve recht (met inbegrip van eventuele morele rechten) en licentie te verlenen de verstuurde gegevens en informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van creëren, verspreiden, meedelen aan het publiek, uitvoeren en weergeven van de inhoud (geheel of gedeeltelijk) over de hele wereld en/of op te nemen in andere werken in welke vorm, media, of nu bekende technologie of later ontwikkelde technologie dan ook, voor de volledige duur van de eventuele rechten die kunnen bestaan rond een dergelijke inhoud.

Werkgevers en hun vertegenwoordigers verlenen aan Xceed Media en aan haar gelieerde ondernemingen ook het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare, niet-exclusieve recht (met inbegrip van eventuele morele rechten) en licentie voor het gebruik van, reproductie van en communicatie naar het publiek van het beeldmerk en de naam van hun organisatie en de status als bijdrager aan of inzender van inhoud naar Xceed Media

Werkgevers en hun vertegenwoordigers garanderen en verklaren dat zij de bevoegdheid tot het aangaan van deze licentieovereenkomst hebben en dat zij de houder zijn van enig recht, met inbegrip van morele rechten in dergelijke inhoud en handelsmerken, en dat zij daadwerkelijk en volledig hebben afgezien van al deze rechten en rechtsgeldig en onherroepelijk toestemming hebben verleend aan Xceed Media de vergunning zoals hierboven vermeld.

Laatste update: april 2011

Aanmelden Job Alert

Ontvang automatisch de laatste vacatures per e-mail.

Alleen specifiek vacatures onvangen? Klik dan hier